saperator-bg

Nowoczesna energetyka

Nowoczesna energetyka
LPG

LPG (liquefied petroleum gas) jest jednym z możliwych paliw dla jednostek kogeneracyjnych. Jego niska emisja tlenków azotu i cząstek stałych przyczynia się do zmniejszenia wpływu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko. LPG umożliwia stosunkowo łatwą dystrybucję i przechowywanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do mniejszych zakładów lub odległych miejsc o ograniczonym dostępie do innych paliw. Są to zazwyczaj tak zwane instalacje wyspowe z własnymi zbiornikami magazynowymi, tj. miejsca, w których niezbędna infrastruktura gazowa nie jest dostępna.

Nowoczesna energetyka
Kogeneracja

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, czyli kogeneracja, to metoda wytwarzania energii elektrycznej, w której ciepło powstające w procesie produkcji energii elektrycznej jest wykorzystywane w użyteczny sposób. Pozwala to uzyskać bardzo wysoką sprawność wykorzystania energii zawartej w paliwie. Jednocześnie proces ten minimalizuje straty występujące w tradycyjnej produkcji energii elektrycznej. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu „ciepła odpadowego” skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła pozwala zaoszczędzić aż do 70% energii zawartej w paliwie w porównaniu do oddzielnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Nowoczesna energetyka Wodór

Jednostki kogeneracyjne wnoszą innowacje do sektora energetycznego, ponieważ oprócz gazu ziemnego i różnych rodzajów biogazów mogą wykorzystywać do swojej pracy wodór. Jednak pomimo zalet zielonego wodoru, jego ogromne wykorzystanie utrudniają głównie wysokie koszty produkcji infrastruktury wodorowej. Jednym z rozwiązań dla wykorzystania wodoru w kogeneracji jest wmieszanie go do gazu ziemnego. Przy stężeniu do 20%, istniejące gazociągi mogą być wykorzystywane bez większych modyfikacji. Dzięki temu jednostki kogeneracji mogą już teraz korzystać z wodoru, co z kolei zwiększa elastyczność i efektywność energetyczną tych zakładów. Co więcej, połączenie wodoru i kogeneracji otwiera drogę do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej energetyki w przyszłości.

Nowoczesna energetyka Biometan

Jednostki kogeneracyjne wykorzystujące biometan stanowią alternatywne zastosowanie biogazu. Biometan, uzyskiwany z materiałów organicznych, takich jak pozostałości rolne, gaz wysypiskowy lub odpady organiczne, po dokładnym oczyszczeniu jest wykorzystywany jako paliwo dla jednostek kogeneracyjnych. Mogą one wydajnie spalać gaz w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła przy niskiej emisji CO2. Biometan jest zatem cennym odnawialnym źródłem energii, którego wykorzystanie minimalizuje wpływ wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na środowisko.

Nowoczesna energetyka Gaz ściekowy

Jednostki kogeneracyjne spalające gaz ściekowy odgrywają ważną rolę w oczyszczaniu i energetycznym wykorzystaniu osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Gaz ściekowy jest produktem ubocznym beztlenowego rozkładu osadów organicznych w tych oczyszczalniach. Jednostki kogeneracyjne efektywnie przekształcają ten gaz w energię elektryczną i ciepło. W ten sposób osady ściekowe stają się użytecznym źródłem energii, co zwiększa efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków i zmniejsza koszty ich eksploatacji. Ponadto minimalizuje to emisję gazów cieplarnianych.

Nowoczesna energetyka Gaz kopalniany

Jednostki kogeneracyjne, które spalają gaz kopalniany, są kluczowym elementem energetycznym w sektorze górniczym. Gaz kopalniany, który uwalnia się podczas wydobycia węgla lub innych surowców, często zawiera dużą część metanu. Jednostki kogeneracyjne potrafią efektywnie ten gaz spalać produkując energię elektryczną i ciepło. Proces ten minimalizuje wyciek metanu do atmosfery, co zapobiega emisji gazów cieplarnianych i ogólnie zwiększa efektywność wydobycia. Jednostki kogeneracyjne wykorzystujące gaz kopalniany zmniejszają wpływ na środowisko i zwiększają sprawność energetyczną w przemyśle górniczym.

Nowoczesna energetyka Gaz wysypiskowy

Jednostki kogeneracji mogą również efektywnie wykorzystywać różne rodzaje biogazów, np. gaz wysypiskowy, powstający w wyniku rozkładu materiału organicznego na wysypiskach śmieci. Gaz ten zawiera metan i dwutlenek węgla. Jednostki kogeneracyjne odbierają gaz wysypiskowy dostosowany do niezbędnej jakości i spalają go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zapobiega to wydostawaniu się metanu do atmosfery, gdzie w przeciwnym razie działałby jako silny gaz cieplarniany. Dzięki temu gaz wysypiskowy zamienia się w energię użyteczną, zwiększając efektywność produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zmniejszając emisję gazów cieplarnianych. Praktyka ta promuje zrównoważony rozwój i odpowiedzialne podejście do gospodarki odpadami.

Nowoczesna energetyka Biogaz

Biogaz jest bardzo odpowiednim paliwem dla jednostek kogeneracyjnych. Powstaje w biogazowniach poprzez rozkład materiałów organicznych, takich jak resztki roślinne i odpady organiczne. Jednostki kogeneracyjne są w stanie efektywnie wykorzystywać ten pierwotnie gaz odpadowy, zapewniając maksymalne wykorzystanie potencjalnej energii i minimalizując emisję CO2 i zanieczyszczeń. Biogaz jest kluczowym elementem zrównoważonej energetyki, ponieważ zarówno wykorzystuje odnawialne źródła i zmniejsza ilość odpadów organicznych. Przyczynia się tym samym do ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i efektywnej produkcji energii.

Nowoczesna energetyka Gaz ziemny

Gaz ziemny jest bardzo odpowiednim paliwem dla jednostek kogeneracyjnych. To paliwo kopalne zawiera głównie metan, a jego spalanie w jednostkach kogeneracyjnych ma wiele zalet. Co ważne, wykorzystana jest maksymalna możliwa ilość energii zawartej w tym paliwie. Wszystko to przy niskiej emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń. Jednostka kogeneracyjna jest jednocześnie bardzo elastycznym urządzeniem, które można eksploatować zgodnie z potrzebami sieci. Co więcej, gaz ziemny jest dostępny w dużych ilościach, co zapewnia jego stabilne dostawy.