saperator-bg

Kogenerace technologie

Kogenerace technologie
LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas) je jedním z možných paliv pro kogenerační jednotky. Jeho nízké emise oxidů dusíku a pevných částic podporují snižování environmentálního dopadu generování elektřiny a tepla. LPG umožňuje relativně snadnou distribuci a skladování, což je ideální pro menší provozy či odlehlé oblasti s omezeným přístupem k jiným palivům. Vesměs se jedná o tzv. ostrovní provozy s vlastními zásobníky, tj. o místa, kde není k dispozici potřebná plynová infrastruktura.

Kogenerace technologie
Kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 70 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Kogenerace technologie
Vodík

Kogenerační jednotky přinášejí inovaci do energetického sektoru tím, že kromě zemního plynu a různých druhů bioplynu umí pro svůj provoz využít i vodík. I přes výhody zeleného vodíku brání však jeho masivnímu využívání hlavně vysoké náklady na výrobu vodíkové infrastruktury. Jedním z řešení jak vodík v kogeneraci využívat, je jeho přimíchávání do zemního plynu. S koncentrací až 20 % lze využívat stávající plynovody bez velkých úprav. To umožňuje kogeneračním jednotkám využívat vodík již nyní, což opět zvyšuje flexibilitu a energetickou efektivitu těchto zařízení. Kombinace vodíku a kogenerace navíc otevírá cestu k budoucí udržitelnější a méně emisní energetice.

Kogenerace technologie
Biometan

Kogenerační jednotky na biometan představují alternativní využití bioplynu. Biometan, získávaný z organických materiálů, jako jsou zemědělské zbytky, skládkový plyn nebo organický odpad, slouží po důkladném vyčištění jako palivo pro kogenerační jednotky. Ty mohou tento plyn efektivně spalovat pro produkci elektřiny a tepla s nízkými emisemi CO2. Biometan je tak cenným obnovitelným zdrojem energie, jehož využívání minimalizuje ekologický dopad generování tepla a elektřiny.

Kogenerace technologie
Kalový plyn

Kogenerační jednotky, spalující kalový plyn, hrají důležitou roli v čištění a energetickém využití odpadního kalu v čistírnách odpadních vod. Kalový plyn je vedlejším produktem anaerobního rozkladu organického kalu v těchto čistírnách. Kogenerační jednotky přeměňují tento plyn efektivně na elektřinu a teplo. Tímto způsobem se odpadní kal stává užitečným zdrojem energie, což zvyšuje energetickou efektivitu čistíren odpadních vod a snižuje náklady na jejich provoz. Kromě toho se tím také minimalizují emise skleníkových plynů.

Kogenerace technologie
Důlní plyn

Kogenerační jednotky, spalující důlní plyn, jsou klíčovým energetickým prvkem v odvětví těžby. Důlní plyn, který se uvolňuje při dobývání uhlí nebo jiných surovin, obsahuje často z velké části metan. Kogenerační jednotky dokáží tento plyn efektivně spalovat pro výrobu elektřiny a tepla. Tímto procesem se minimalizuje únik metanu do atmosféry, což zabraňuje emisím skleníkových plynů a celkově se tím zvyšuje efektivita těžby. Kogenerační jednotky, provozované na důlní plyn snižují environmentální dopad a zvyšují energetickou účinnost v těžebním průmyslu.

Kogenerace technologie
Skládkový plyn

Kogenerační jednotky mohou efektivně využívat i různé druhy bioplynů, např. skládkový plyn, vytvořený rozkladem organického materiálu na skládkách. Tento plyn obsahuje metan a oxid uhličitý. Kogenerační jednotky sbírají skládkový plyn upravený na potřebnou kvalitu a spalují ho pro produkci elektřiny a tepla. To zabraňuje úniku metanu do atmosféry, kde by jinak působil jako silný skleníkový plyn. Tím se skládkový plyn přeměňuje na užitečnou energii, zvyšuje se tím efektivita produkce elektřiny a tepla a snižují emise skleníkových plynů. Tato praxe podporuje udržitelnost a zodpovědný přístup k nakládání s odpady.

Kogenerace technologie
Bioplyn

Bioplyn je velmi vhodným palivem pro kogenerační jednotky. Je získáván v bioplynových stanicích rozkladem organického materiálu, jako jsou rostlinné zbytky a organický odpad. Kogenerační jednotky tento původně odpadní plyn umí účinně využívat, což zajišťuje maximální energetické využití potenciální energie a minimalizaci emisí CO2 a znečišťujících látek. Bioplyn je klíčovým prvkem pro udržitelnou energetiku, neboť zároveň využívá obnovitelný zdroj a snižuje množství organického odpadu. Tím přispívá k ochraně životního prostředí, ekonomické udržitelnosti a efektivní energetické produkci.

Kogenerace technologie
Zemní plyn

Zemní plyn je velmi vhodným palivem pro kogenerační jednotky. Toto fosilní palivo obsahuje převážně metan a jeho spalování v kogeneračních jednotkách má mnoho výhod. Důležité je, že se při tom využívá maximální možné množství energie obsažené v tomto palivu. To vše s nízkými emisemi oxidu uhličitého a znečišťujících látek. Přitom je kogenerační jednotka velmi flexibilním zařízením, které lze provozovat dle potřeb sítě. Zemní plyn je navíc hojně dostupný, což zajišťuje stabilní dodávky.