saperator-bg

Moderní energetika

Moderní energetika
Akumulace

Akumulace energie je proces, který umožňuje uchovávat energii, která byla vyrobena v jednom okamžiku, a použít ji v jiném okamžiku. Akumulace energie je důležitá pro zvyšování efektivity a flexibility energetického systému, protože snižuje závislost na okamžité výrobě a spotřebě energie. Akumulace energie může probíhat různými způsoby, například pomocí akumulátorů, přečerpávacích elektráren, setrvačníků nebo teplých zásobníků. Akumulace energie má také pozitivní dopad na životní prostředí, protože podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a snižuje emise skleníkových plynů.

Moderní energetika
Komplexní řešení energetiky

Jedná se o kompletní převzetí a provozování energetického zdroje zákazníka. Následuje projekt nového řešení, rekonstrukce a provozování nového zařízení v režii TEDOM. Zákazník kromě toho, že ušetří investici do nového zařízení, tak získá moderní řešení, které spojuje enviromentální, tak i ekonomické přínosy.

Moderní energetika
Energetická společenství

Energetická společenství jsou jedním z typů komunitní energetiky. Jsou to subjekty, které shromažďují a koordinují flexibilitu výrobců a spotřebitelů elektřiny. Hlavním účelem energetického společenství není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo územím, kde takové společenství provozuje svou činnost.

Moderní energetika
Komunitní energetika

Komunitní energetika představuje inovativní přístup k energetickému sektoru, který klade důraz na aktivní participaci místních obyvatel a malých komunit na energetice. Tento koncept podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivity. Hlavním cílem je vytvoření udržitelných energetických systémů na místní úrovni, což zahrnuje rozvoj mikrosítí, sdílené výroby a spotřeby elektřiny v domácnostech a malých firmách. Komunitní energetika tak vytváří ekonomické a environmentální přínosy pro lokální společenství, zvýšení energetické nezávislosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Moderní energetika
Flexibilita

Jde o schopnost majitele zdroje rychle reagovat na změny v dodávce a spotřebě elektřiny tak, aby se udržela energetická rovnováha v síti – elektřinu je třeba produkovat přesně v množství, které je v daném okamžiku spotřebováno. To zahrnuje využívání zdrojů, které mohou rychle zvýšit nebo snížit svou produkci. Flexibilita umožňuje vyrábět elektřinu efektivně, minimalizuje ztráty a zajišťuje spolehlivý provoz sítě. V budoucnosti bude důraz kladen hlavně na využití decentralizovaných zdrojů a zapojení spotřebitelů do řízení flexibilního provozu. Odběratelé se tak v případě potřeby stávají i dodavateli.

Moderní energetika
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa výroby elektřiny a plynu se týká množství skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2), uvolňovaných při této výrobě do atmosféry. Slouží tedy k měření jejího environmentálního dopadu. Nízkou uhlíkovou stopu má obvykle výroba z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, kde jsou emise CO2 minimální. Naopak výroba elektřiny z fosilních paliv, jako je uhlí nebo ropa, má uhlíkovou stopu vysokou. Uhlíkovou stopu při výrobě elektřiny lze snižovat zvyšováním efektivity a vhodnou kombinací zdrojů.

Moderní energetika
Virtuální elektrárna

Virtuální elektrárna je inovativní koncept, který spojuje mnoho malých a decentralizovaných zdrojů energie do jednoho efektivního a flexibilního systému, který se navenek chová jako jeden velký zdroj. Tato síť propojuje např. kogenerační jednotky, fotovoltaické panely, baterie a další obnovitelné, ale i tradiční energetické zdroje. Virtuální elektrárna umožňuje tyto zdroje řídit a optimalizovat dodávku elektřiny podle aktuálních potřeb a cen na trhu. Tím se zvyšuje celkové efektivita a vlastníkům zdrojů umožňuje jejich účast ve virtuální elektrárně získat finanční odměnu. Tato moderní koncepce podporuje udržitelnou energetiku a zvyšuje spolehlivost dodávky elektřiny.

Moderní energetika
Agregační blok

Agregační blok je soubor vzájemně spolupracujících energetických zdrojů, který slouží k poskytování služeb výkonové rovnováhy v elektrické síti. Tento blok má minimální celkový výkon 1 MW. I při menších velikostech zdrojů je však možné tyto agregovat do bloku, který se navenek chová jako jeden velký zdroj. Tímto způsobem je dosaženo větší efektivity a spolehlivosti energetického systému. TEDOM je certifikovaným poskytovatelem těchto služeb pro Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu (ČEPS) a nabízí ostatním majitelům zdrojů možnost se do tohoto bloku zapojit.

Moderní energetika
Agregátor flexibility

Agregátor flexibility je klíčovým subjektem moderního energetického ekosystému. Má za úkol shromáždit a efektivně koordinovat flexibilitu od malých výrobců elektřiny, kteří by jinak nemohli na energetický trh vstoupit. Energetický trh má totiž minimální požadavky na velikost daného zdroje, což s sebou nese právě nutnost agregace. Agregátor se tedy stará o technické zapojení zdrojů, smluvní záležitosti a také o vzdálené řízení jednotlivých zdrojů. Důležitou součástí je proto samotný software, který sleduje a optimalizuje dostupnou flexibilitu v reálném čase na energetickém trhu. Tím je umožněna efektivní aktivace zdrojů v nejvhodnějších okamžicích.