Jednostki kogeneracyjne wykorzystujące biometan stanowią alternatywne zastosowanie biogazu. Biometan, uzyskiwany z materiałów organicznych, takich jak pozostałości rolne, gaz wysypiskowy lub odpady organiczne, po dokładnym oczyszczeniu jest wykorzystywany jako paliwo dla jednostek kogeneracyjnych. Mogą one wydajnie spalać gaz w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła przy niskiej emisji CO2. Biometan jest zatem cennym odnawialnym źródłem energii, którego wykorzystanie minimalizuje wpływ wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na środowisko.