saperator-bg

Modern energy sector

Modern energy sector Akumulacja

Akumulacja czyli magazynowanie energii to proces przechowywania energii, która została wyprodukowana w jednym momencie i wykorzystania jej w innym momencie. Magazynowanie energii jest ważne dla zwiększenia efektywności i elastyczności systemu energetycznego, ponieważ zmniejsza zależność od natychmiastowej produkcji i zużycia energii. Akumulacja energii może odbywać się na różne sposoby, na przykład za pomocą akumulatorów, elektrowni szczytowo-pompowych, kół zamachowych lub zbiorników akumulacyjnych. Magazynowanie energii ma również pozytywny wpływ na środowisko, gdyż sprzyja wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.

Modern energy sector Kompleksowe rozwiązanie energetyczne

Jest to całkowite przejęcie i eksploatacja źródła energii klienta. Po tym następuje projekt nowego rozwiązania, przebudowa i eksploatacja nowego urządzenia pod kierownictwem TEDOM. Oprócz oszczędności związanych z inwestycją w nowe urządzenie, klient otrzymuje nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie zarówno korzyści środowiskowe, jak i ekonomiczne.

Modern energy sector Społeczności energetyczne

Społeczności energetyczne są jednym z rodzajów energetyki wspólnotowej. Są to podmioty, które łączą i koordynują elastyczność producentów i konsumentów energii elektrycznej. Głównym celem społeczności energetycznej nie jest osiągnięcie zysku, ale zapewnienie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych swoim członkom lub terytoriom, na których działa.

Modern energy sector Energetyka wspólnotowa

Energetyka wspólnotowa to innowacyjne podejście do sektora energetycznego, które kładzie nacisk na aktywny udział lokalnych mieszkańców i małych społeczności w energetyce. Koncepcja ta wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększa efektywność energetyczną. Głównym celem jest stworzenie zrównoważonych systemów energetycznych na poziomie lokalnym, co obejmuje rozwój mikrosieci, wspólną produkcję oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i małych firmach. W ten sposób energetyka wspólnotowa przynosi społecznościom lokalnym korzyści gospodarcze i środowiskowe, zwiększając niezależność energetyczną i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych.

Modern energy sector Elastyczność

To zdolność właściciela źródła do szybkiego reagowania na zmiany w dostawie i zużyciu energii elektrycznej w celu utrzymania bilansu energetycznego w sieci – energia elektryczna musi być wyprodukowana dokładnie w takiej ilości, jaka jest w danym momencie zużywana. Obejmuje to wykorzystanie źródeł, które mogą szybko zwiększyć lub zmniejszyć ich produkcję. Elastyczność umożliwia efektywną produkcję energii elektrycznej, minimalizując straty i zapewniając niezawodne działanie sieci. W przyszłości nacisk zostanie położony na wykorzystanie zdecentralizowanych źródeł i zaangażowanie konsumentów w zarządzanie elastyczną eksploatacją. W razie potrzeby odbiorcy staną się również dostawcami.

Modern energy sector Ślad węglowy

Ślad węglowy produkcji energii elektrycznej i gazu odnosi się do ilości gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla (CO2), uwalnianych do atmosfery podczas tej produkcji. Jest on zatem wykorzystywany do pomiaru wpływu na środowisko. Niski ślad węglowy jest zwykle związany z produkcją z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe, gdzie emisja CO2 jest minimalna. Z kolei wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych, takich jak węgiel lub ropa naftowa, ma wysoki ślad węglowy. Ślad węglowy produkcji energii elektrycznej można zmniejszyć poprzez zwiększenie efektywności i odpowiednie połączenie źródeł.

Modern energy sector Wirtualna elektrownia

Wirtualna elektrownia to innowacyjna koncepcja, która łączy wiele małych i zdecentralizowanych źródeł energii w jeden efektywny i elastyczny system, który na zewnątrz zachowuje się jak jedno duże źródło. Sieć ta łączy na przykład jednostki kogeneracyjne, panele fotowoltaiczne, akumulatory i inne odnawialne oraz również tradycyjne źródła energii. Wirtualna elektrownia umożliwia zarządzanie tymi źródłami i optymalizację dostaw energii elektrycznej zgodnie z bieżącymi potrzebami i cenami rynkowymi. Zwiększa to ogólną efektywność i umożliwia właścicielom źródeł uzyskanie wynagrodzenia finansowego za udział w wirtualnej elektrowni. Ta nowoczesna koncepcja promuje zrównoważoną energię i zwiększa niezawodność dostaw energii elektrycznej.

Modern energy sector Blok agregacyjny

Blok agregacyjny to zespół wzajemnie współpracujących źródeł energii służących do świadczenia usług bilansu mocy w sieci elektrycznej. Blok ten ma minimalną całkowitą moc 1 MW. Jednak nawet w przypadku mniejszych źródeł możliwe jest agregowanie ich w blok, który na zewnątrz zachowuje się jak jedno duże źródło. W ten sposób osiągana jest większa efektywność i niezawodność systemu energetycznego. TEDOM jest certyfikowanym dostawcą tych usług dla Czeskiego Systemu Przesyłu Energii Elektrycznej (ČEPS) i oferuje innym właścicielom źródeł możliwość przyłączenia się do tego bloku.

Modern energy sector Agregator elastyczności

Agregator elastyczności jest kluczowym podmiotem w nowoczesnym ekosystemie energetycznym. Jego zadaniem jest gromadzenie i efektywne koordynowanie elastyczności od małych producentów energii elektrycznej, którzy w przeciwnym razie nie byliby w stanie wejść na rynek energetyczny. Rynek energetyczny ma minimalne wymagania dotyczące wielkości danego źródła, co wiąże się właśnie z potrzebę agregacji. Agregator zajmuje się zatem technicznym podłączeniem źródeł, kwestiami umownymi, a także zdalnym zarządzaniem poszczególnych źródeł. Ważnym elementem jest zatem samo oprogramowanie, które monitoruje i optymalizuje dostępną elastyczność w czasie rzeczywistym na rynku energetycznym. Umożliwia to efektywną aktywację źródeł w najbardziej odpowiednich momentach.