saperator-bg

Energetický slovník

Místa uplatnění
ČOV

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou vhodným místem pro uplatnění kogenerace. V ČOV se během procesu čištění vody hromadí organický odpad, který produkuje bioplyn obsahující metan. Kogenerační jednotky mohou tento bioplyn efektivně spalovat, což zajišťuje výrobu elektřiny a tepla. To umožňuje čistírnám využívat vyrobenou energii pro své vlastní potřeby. Tím se zvyšuje energetická efektivita provozu, snižují se emise skleníkových plynů a odpadní organický materiál je efektivně zpracován. Kogenerační jednotky v čistírnách odpadních vod přispívají k udržitelnosti energetického systému a zlepšují environmentální dopady provozu.

Místa uplatnění
CZT

Teplárny jsou vhodným provozem pro uplatnění kogenerace. Kogenerační jednotky v teplárnách mohou vysoce efektivně vyrábět elektřinu do rozvodné sítě a zároveň dodávat teplo do okolních domácností nebo průmyslových zařízení. Výroba v místě spotřeby snižuje ztráty energie a náklady na provoz. Díky schopnosti rychle reagovat na změny v poptávce po elektřině a teple přispívá navíc kogenerace k energetické stabilitě a udržitelnosti městských infrastruktur. Kogenerační jednotky v teplárnách také snižují emise CO2, což má pozitivní dopad na životní prostředí.

Místa uplatnění
Bioplynová stanice

Bioplynová stanice je ideálním provozem pro uplatnění kogenerace. Stanice zpracovává organický odpad nebo rostlinné zbytky a vytváří z nich bioplyn obsahující metan. Kogenerační jednotka může tento bioplyn efektivně spalovat a produkovat elektřinu a teplo současně. Tím se zvyšuje energetická efektivita provozu. Samotný proces snižuje emise skleníkových plynů a posiluje udržitelnost energetického systému. Bioplynová stanice ve spojení s kogenerací podporuje čistou energetiku a zároveň recykluje organický odpad, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Zbytkový materiál navíc slouží jako hnojivo.

OZE
Tepelné čerpadlo

Díky spojení kogenerační jednotky a tepelného čerpadla se zvýší tepelná a celková účinnost samotné kogenerační jednotky. Toto zvýšení se pohybuje kolem 3 % v závislosti na konkrétní instalaci. Tepelné čerpadlo využívá nízko potenciální teplo z okruhu chlazení plnicí směsi, které se pak díky zvýšení teploty plně využije. Tímto řešením se získá dvojí užitek: odpadne nutnost instalace venkovního technologického chladiče a je využito více tepla.

OZE
Bateriové systémy

Bateriové systémy mohou být dalším zdrojem v energetickém mixu, který dobře funguje společně s kogenerační technologií. Kogenerační jednotky produkují elektřinu a teplo současně. Baterie mohou shromažďovat přebytečnou elektřinu, která se nepoužije k okamžité spotřebě, a uchovávají ji pro pozdější použití. Tím se maximalizuje využití elektřiny vyrobené z kogenerace a zvyšuje se tím energetická nezávislost. Bateriové systémy také mohou reagovat rychle na výkyvy v energetické poptávce, což zvyšuje stabilitu sítě. Spolupráce těchto technologií přispívá ke zvýšení flexibility v dodávkách elektrické energie.

OZE
Fotovoltaické panely

Kogenerační jednotky jsou skvělým doplňkem fotovoltaických panelů v energetických systémech. Během letních období, kdy fotovoltaické panely generují elektřinu ze slunečního záření, a není potřeba tolik tepla nemusí být kogenerační jednotky využity vůbec, případně jen omezeně. Ovšem v zimním období, kdy se efektivita fotovoltaických panelů snižuje může namísto nich generovat potřebné energie právě kogenerace. Kombinace těchto technologií zvyšuje energetickou efektivitu a celkový výkon systému, stejně jako jeho flexibilitu. Tato kombinace zajišťuje provozovateli kontinuální dodávku energie a snižuje jeho náklady na energii.

Kogenerace technologie
Vodík

Kogenerační jednotky přinášejí inovaci do energetického sektoru tím, že kromě zemního plynu a různých druhů bioplynu umí pro svůj provoz využít i vodík. I přes výhody zeleného vodíku brání však jeho masivnímu využívání hlavně vysoké náklady na výrobu vodíkové infrastruktury. Jedním z řešení jak vodík v kogeneraci využívat, je jeho přimíchávání do zemního plynu. S koncentrací až 20 % lze využívat stávající plynovody bez velkých úprav. To umožňuje kogeneračním jednotkám využívat vodík již nyní, což opět zvyšuje flexibilitu a energetickou efektivitu těchto zařízení. Kombinace vodíku a kogenerace navíc otevírá cestu k budoucí udržitelnější a méně emisní energetice.

Kogenerace technologie
Biometan

Kogenerační jednotky na biometan představují alternativní využití bioplynu. Biometan, získávaný z organických materiálů, jako jsou zemědělské zbytky, skládkový plyn nebo organický odpad, slouží po důkladném vyčištění jako palivo pro kogenerační jednotky. Ty mohou tento plyn efektivně spalovat pro produkci elektřiny a tepla s nízkými emisemi CO2. Biometan je tak cenným obnovitelným zdrojem energie, jehož využívání minimalizuje ekologický dopad generování tepla a elektřiny.

Kogenerace technologie
Kalový plyn

Kogenerační jednotky, spalující kalový plyn, hrají důležitou roli v čištění a energetickém využití odpadního kalu v čistírnách odpadních vod. Kalový plyn je vedlejším produktem anaerobního rozkladu organického kalu v těchto čistírnách. Kogenerační jednotky přeměňují tento plyn efektivně na elektřinu a teplo. Tímto způsobem se odpadní kal stává užitečným zdrojem energie, což zvyšuje energetickou efektivitu čistíren odpadních vod a snižuje náklady na jejich provoz. Kromě toho se tím také minimalizují emise skleníkových plynů.