saperator-bg

TEDOM se připojil k otevřenému dopisu Evropské komisi

calendar 12.10.2022
Během výroční konference, která se konala 11. a 12. října 2022 v belgickém městě Leuven, předložilo evropské sdružení pro podporu kogenerace COGEN Europe Evropské komisi otevřený dopis podepsaný 46 generálními řediteli a vedoucími představiteli celého energetického řetězce. Dopis vyzývá k upřednostnění účinné výroby elektřiny a tepla jako součásti lokálně integrovaných a diverzifikovaných energetických systémů. Svůj podpis připojil za TEDOM i generální ředitel Vladimír Hlavinka.

Energetická a klimatická krize, které Evropa čelí, bude vyžadovat rychlé a široké zavedení všech čistých energetických technologií, aby bylo možné splnit cíle evropské Zelené dohody (Green Deal) a programu REPowerEU. Na evropské cestě k dekarbonizaci je kogenerace jedním z řešení, které umožní zajistit občanům, podnikům a průmyslovým odvětvím přístup k čisté, cenově dostupné a účinné energii dnes i v budoucnu.

V zájmu dosažení cílů REPowerEU a Green Deal vyzývají generální ředitelé a vedoucí představitelé průmyslu tvůrce politiky, aby přijali konkrétní opatření k:

  1. uplatnění zásady „energetická účinnost na prvním místě“,
  2. umožnění vybudování odolných a lokálně integrovaných energetických systémů,
  3. podpoře konkurenceschopné, bezpečné a čisté energie pro průmysl.

„V době, kdy Evropa čelí bezprecedentní krizi, se odvětví kogenerace spojuje, aby ukázalo své ambice a solidaritu,“ řekl Marco Pezzaglia, generální ředitel společnosti Gruppo Professionale Energia a předseda COGEN Europe. „Energetická účinnost musí být nyní i v dlouhodobém horizontu upřednostňována a zároveň musí být zajištěn přístup občanů, podniků a průmyslu ke spolehlivé, cenově dostupné a čisté energii.“

„Tímto otevřeným dopisem dávají generální ředitelé a průmyslová sdružení najevo svůj závazek k naplnění cílů REPowerEU a Green Deal a vyzývají vedoucí představitele EU, aby zvýšili ambice v oblasti energetické účinnosti jako součásti integrovaných energetických systémů na místní úrovni,“ dodal pan Pezzaglia.

Na konferenci COGEN Europe vystoupil také předseda výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku Cristian Bușoi. „Nyní je více než kdy jindy důležité přestat plýtvat energií, snížit naši poptávku, ale také vyrábět energii co nejefektivnějším způsobem,“ prohlásil. „Proto vítám výzvu, kterou dnes vyhlásilo sdružení COGEN Europe, aby se upřednostnila účinná výroba elektřiny a tepla.“

Kogenerace již dnes zajišťuje 12 % elektřiny a 16 % tepla spotřebovávaného v evropských domácnostech, průmyslu a při dálkovém vytápění, přičemž přináší konkrétní úspory zemního plynu v objemu 15 miliard m3. V dlouhodobém horizontu budou kogenerační řešení i nadále posilovat postavení spotřebitelů a přinášet významné úspory energie a zároveň stále více přispívat k odolnosti energetických systémů.

Níže si můžete přečíst překlad otevřeného dopisu do češtiny, případně se můžete podívat na originál.

 

Vážený pane výkonný místopředsedo Timmermansi,
vážený pane komisaři Simsone,

Evropa čelí bezprecedentní energetické krizi, která ohrožuje základní dodávky cenově dostupné, bezpečné a čisté energie a tepla pro evropský průmysl, malé a střední podniky a občany. Evropa si dnes více než kdy dříve nemůže dovolit plýtvat cennou energií. Jako vedoucí představitelé významných společností a sdružení zastupujících klíčová odvětví, která jsou pro evropské hospodářství životně důležitá, vyzýváme Evropskou unii a její členské státy, aby upřednostnily účinnou výrobu elektřiny a tepla jako součást lokálních integrovaných a diverzifikovaných energetických systémů.

Zelená dohoda EU upřednostňuje energetickou účinnost jako klíčovou hnací sílu pro rychlejší a nákladově efektivnější cestu k uhlíkové neutralitě. Plán „Šetřete plynem pro bezpečnou zimu“ dále stanoví význam úspor energie pro zajištění a zachování trvalého přístupu Evropanů k energii v nadcházejících měsících a letech. Navzdory podpoře energetické účinnosti byly výrazně zanedbány ztráty energie při přeměně, přenosu a distribuci energie, kterým lze předejít, a také klíčová úloha účinnosti na straně nabídky při snižování plýtvání cennou energií.

Kogenerace je perspektivní, flexibilní a na obnovitelné zdroje energie připravené řešení účinnosti, které lze nasadit již nyní, aby byl zajištěn nákladově efektivní přechod na stále více elektrifikovaný, obnovitelný a odolný energetický systém na cestě k nulovým čistým emisím do roku 2050:

  • Kogenerace již dnes dodává 12 % elektřiny a 16 % tepla, které se v Evropě spotřebuje v klíčových průmyslových odvětvích, v sítích dálkového vytápění a v jednotlivých budovách. Vysoce účinná kogenerace splňuje ambiciózní normy EU, čímž šetří nejméně 10 %, a v mnoha případech až 30 % energie ve srovnání s méně účinnými a více znečišťujícími elektrárnami a kotli na výrobu tepla. Systémy kogenerace instalované v teplárnách, průmyslových areálech a budovách umožňují významné úspory energie odpovídající více než 30 miliardám m3 ročně, z čehož 15 miliard m3 přímo souvisí s úsporami zemního plynu.
  • Ve všech scénářích nulových emisí do roku 2050 je výroba tepelné energie označena za nezbytnou pro zajištění elektřiny a tepla, kdykoli přerušovaná větrná a solární energie nestačí pokrýt poptávku. V takových případech je kogenerace nejudržitelnější možností, jak spotřebitelům dodávat dispečersky řízenou elektřinu i účinné a bezpečné teplo. Dnes budované kogenerační elektrárny se budou přesouvat na obnovitelné zdroje, protože ty jsou stále dostupnější a cenově přijatelnější. Usnadnění optimálního nasazení kogeneračních kapacit jako součásti odolných integrovaných energetických systémů by mohlo pomoci Evropu dekarbonizovat s nižšími náklady a zajistit úspory ve výši 4,1-8,2 miliardy EUR ročně do roku 2050.
  • Ačkoli současná energetická krize může významně ovlivnit předpoklady budoucích scénářů, úloha kogenerace zůstane důležitá, a pro některé aplikace se dokonce zvýší díky její energetické účinnosti a odolnosti. Vlastní scénáře Evropské komise pro rok 2050 počítají s tím, že kogenerace bude optimalizovat energetickou účinnost v rámci stále diverzifikovanějšího, obnovitelného a uhlíkově neutrálního energetického mixu, přičemž do roku 2050 by se na kogeneraci mohlo spoléhat až 15 % celkové elektřiny a 64 % dálkového vytápění.
  • Odvětví kogenerace má v Evropě silnou výrobní základnu, vykazuje vedoucí postavení v oblasti inovací a zvyšuje evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím nejmodernějších řešení pro průmysl, dálkové vytápění, budovy a malé a střední podniky.

Hluboké dekarbonizace lze dosáhnout pouze s nejnižšími náklady pro průmysl, malé a střední podniky a občany pomocí kogenerace, která umožní vyšší energetickou účinnost a integraci energetických systémů na místní úrovni. K naplnění této vize doporučujeme urychleně realizovat následující opatření na úrovni EU, na vnitrostátní i místní úrovni:

  • Uplatňovat energetickou účinnost jako první v pořadí: Úspory energie musí být podporovány v celém energetickém řetězci – nejen při konečné spotřebě energie, ale také při přeměně energie, než se energie dostane ke konečným spotřebitelům. Kromě podpory tepelných čerpadel pro co nejefektivnější využití elektřiny k vytápění domácností je třeba podporovat vysoce účinnou kogeneraci, aby se maximalizovalo využití veškeré tepelné energie v mixu, od konvenčních zdrojů po vodík, bioenergii, odpadní teplo, geotermální energii, zbytkový odpad a mnoho dalších. Kogenerace významně snižuje plýtvání energií, a proto musí být upřednostňována před méně účinnými, více znečišťujícími a nákladnějšími tepelnými elektrárnami a kotli určenými k pouhé výrobě tepla.
  • Umožnit instalovat odolné a místně integrované energetické systémy: Podporovat integrované energetické systémy, které využívají kogeneraci k flexibilnímu a účinnému propojení elektrické energie a tepla, jakož i plynárenských systémů na místní úrovni, v blízkosti koncových uživatelů. Kogenerace musí být uznána a oceněna jako nejčistší způsob dodávek spolehlivé energie tam, kde je to potřeba, a musí podporovat integraci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Decentralizovaná kogenerace instalovaná v dálkovém vytápění nebo v budovách doplní rostoucí poptávku po elektřině (např. z elektrických vozidel a tepelných čerpadel) a zvýší odolnost systému. Flexibilní kogenerací lze dále umožnit prostřednictvím skladování tepla a digitalizace, aby bylo možné optimálně reagovat na nedostatek nebo nadbytek energie z přerušovaných obnovitelných zdrojů.
  • Podpora konkurenceschopné, bezpečné a čisté energie pro průmysl: Dostupnost čistých a účinných zdrojů energie je klíčová pro udržení průmyslu v Evropě a zachování jeho konkurenceschopnosti. Významná energeticky náročná odvětví, jako je chemický průmysl, výroba oxidu hlinitého/hliníku, farmaceutický průmysl, výroba celulózy a papíru, primární zpracování potravin, výroba keramiky a mnoho dalších, jsou závislé na kogeneraci kvůli nepřetržitým dodávkám technologického tepla. Jakékoli potenciální narušení těchto procesů by mohlo vést k nepříznivému dopadu na výrobní řetězec, což by způsobilo významné dlouhodobé škody hospodářství EU a zvýšilo by závislost EU na dovozu. Politika EU v oblasti energetiky a klimatu proto musí i nadále umožňovat účinné využívání zdrojů energie prostřednictvím kogenerace.

V souvislosti s probíhajícími diskusemi o programu Fit for 55 a REPowerEU vás ujišťujeme o našem odhodlání zapojit se do konstruktivního dialogu s tvůrci politiky EU a pozitivně přispět ke kritické diskuzi o budoucnosti evropských energetických systémů.

Open Letter to European Commission