saperator-bg

TEDOM dołączył do listu otwartego do Komisji Europejskiej

calendar 12.10.2022
Podczas dorocznej konferencji, która odbyła się 11 i 12 października 2022 r. w belgijskim mieście Leuven, Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kogeneracji (COGEN Europe) przedstawiło list otwarty do Komisji Europejskiej podpisany przez 46 prezesów i liderów całego łańcucha energetycznego. List wzywa do nadania priorytetu efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w ramach lokalnie zintegrowanych i zróżnicowanych systemów energetycznych. Pod listem podpisał się również dyrektor generalny TEDOM Vladimír Hlavinka.

Kryzys energetyczny i klimatyczny, przed którym stoi Europa będzie wymagał szybkiego i powszechnego wdrożenia wszystkich czystych technologii energetycznych, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i programu REPowerEU. Na europejskiej drodze do dekarbonizacji kogeneracja jest jednym ze sposobów zapewnienia obywatelom, przedsiębiorstwom i przemysłowi dostęp do czystej, przystępnej cenowo energii dziś i w przyszłości.

Aby osiągnąć cele REPowerEU i Green Deal, dyrektorzy generalni i liderzy branży przemysłowej wzywają politików do podjęcia konkretnych działań w celu:

1) stosowanie zasady „sprawność energetyczna na pierwszym miejscu”,

2) umożliwienie budowy wytrzymałych i lokalnie zintegrowanych systemów energetycznych,

3) promowanie zdolnej do konkurencji, bezpiecznej i czystej energii dla przemysłu.

„W czasie, gdy Europa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu, przemysł kogeneracyjny łączy się, aby pokazać swoją ambicję i solidarność” – powiedział Marco Pezzaglia, dyrektor generalny spółki Gruppo Professionale Energia i prezes COGEN Europe. „Sprawność energetyczna musi być traktowana priorytetowo teraz i w dłuższej perspektywie, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom, przedsiębiorstwom i przemysłowi dostępu do niezawodnej, przystępnej cenowo i czystej energii.”

„Dzięki listowi otwartemu dyrektorzy generalni i stowarzyszenia przemysłowe wykazują zaangażowanie w realizację celów REPowerEU i Green Deal oraz wzywają przywódców UE do zwiększenia ambicji w zakresie sprawności energetycznej w ramach zintegrowanych systemów energetycznych na poziomie lokalnym” – dodał Pezzaglia.

Podczas konferencji COGEN Europe głos zabrał również Cristian Bușoi, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. „Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by przestać marnować energię, by zmniejszyć nasze zapotrzebowanie, ale też by produkować energię w jak najbardziej efektywny sposób” – powiedział. „Dlatego z zadowoleniem przyjmuję apel ogłoszony dziś przez COGEN Europe o nadanie priorytetu efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła”.

Kogeneracja dostarcza obecnie już 12 % energii elektrycznej i 16 % ciepła zużywanego w europejskich gospodarstwach domowych, przemyśle i w systemach ciepłowniczych, a konkretne oszczędności gazu ziemnego wynoszą 15 mld m3. W dłuższej perspektywie rozwiązania kogeneracyjne będą nadal wzmacniać pozycję konsumentów i zapewniać znaczne oszczędności energii, a jednocześnie w coraz większym stopniu przyczyniać się do zwiększenia wytrzymałości systemów energetycznych.

Poniżej można przeczytać tłumaczenie listu otwartego na język polski lub zobaczyć oryginał.

 

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący Wykonawczy Timmermansie,

Szanowny Panie Komisarzu Simsonie,

Europa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu energetycznego, który zagraża podstawowym dostawom przystępnej cenowo, bezpiecznej i czystej energii oraz ciepła dla europejskiego przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw i obywateli. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Europa nie może sobie pozwolić na marnowanie cennej energii. Jako liderzy najbardziej znaczących spółek i stowarzyszeń reprezentujących kluczowe sektory istotne dla europejskiej gospodarki, wzywamy Unię Europejską i jej państwa członkowskie do nadania priorytetu efektywnemu wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w ramach lokalnie zintegrowanych i zróżnicowanych systemów energetycznych.

Green Deal traktuje priorytetowo sprawność energetyczną jako kluczową siłę napędową szybszej i bardziej opłacalnej drogi do neutralności węglowej. Plan „Oszczędzaj gaz na rzecz bezpiecznej zimy” dodatkowo określa znaczenie oszczędności energii dla zapewnienia i utrzymania stałego dostępu Europejczyków do energii w nadchodzących miesiącach i latach. Pomimo promowania sprawności energetycznej, w dużej mierze zaniedbano straty energii, których można było uniknąć podczas przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, a także kluczową rolę efektywności po stronie oferty w ograniczaniu marnotrawstwa cennej energii.

Kogeneracja jest perspektywnym, elastycznym i gotowym do wykorzystania energii odnawialnej rozwiązaniem w zakresie efektywności, które można wdrożyć już teraz, aby zapewnić opłacalne przejście na coraz bardziej zelektryfikowany, odnawialny i wytrzymały system energetyczny na drodze do zerowej emisji netto do 2050 roku:

  • Obecnie kogeneracja dostarcza już 12 % energii elektrycznej i 16 % ciepła zużywanego w Europie w kluczowych gałęziach przemysłu, systemach ciepłowniczych i budynkach. Wysokosprawna kogeneracja spełnia ambitne normy UE, oszczędzając co najmniej 10 %, a w wielu przypadkach nawet 30 % energii w porównaniu z mniej efektywnymi i bardziej zanieczyszczającymi elektrowniami i kotłami grzewczymi. Systemy kogeneracyjne zainstalowane w ciepłowniach, zakładach przemysłowych i budynkach umożliwiają znaczne oszczędności energii odpowiadające ponad 30 miliardom m3 rocznie, z czego 15 miliardów m3 jest bezpośrednio związanych z oszczędnością gazu ziemnego.
  • We wszystkich scenariuszach bezemisyjnych do 2050 roku wytwarzanie energii cieplnej jest uznawane za niezbędne do zapewnienia energii elektrycznej i ciepła, gdy sporadyczna energia wiatrowa i słoneczna jest niewystarczająca do zaspokojenia popytu. W takich przypadkach kogeneracja jest najbardziej zrównoważoną opcją dostarczania odbiorcom energii elektrycznej kierowaną przez dystrybutora oraz efektywnego i bezpiecznego ciepła. Obecnie budowane elektrownie kogeneracyjne przestawią się na odnawialne źródła energii, ponieważ stają się one coraz bardziej dostępne i przystępne cenowo. Ułatwienie optymalnego wykorzystania możliwości kogeneracyjnych w ramach wytrzymałych zintegrowanych systemów energetycznych mogłoby pomóc Europie w dekarbonizacji przy niższych kosztach i przynieść oszczędności w wysokości 4,1-8,2 mld EUR rocznie do 2050 roku.
  • Chociaż obecny kryzys energetyczny może znacząco wpłynąć na założenia przyszłych scenariuszy, rola kogeneracji pozostanie ważna, a w przypadku niektórych zastosowań nawet wzrośnie ze względu na jej sprawność energetyczną i wytrzymałość. Scenariusze Komisji Europejskiej na 2050 rok przewidują, że kogeneracja będzie optymalizować sprawność energetyczną w ramach coraz bardziej zróżnicowanego, odnawialnego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla miksu energetycznego, przy czym do 2050 roku kogeneracja będzie mogła produkować 15 % całkowitej energii elektrycznej i 64 % energii cieplnej do ogrzewania.
  • Sektor kogeneracji posiada silną bazę produkcyjną w Europie, jest liderem w zakresie innowacji i zwiększa zdolność do konkurencji w Europie dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom dla przemysłu, systemów ciepłowniczych, budynków oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Głęboką dekarbonizację można osiągnąć jedynie przy najniższych kosztach dla przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw i obywateli poprzez kogenerację, co umożliwi wyższą sprawność energetyczną i integrację systemów energetycznych na poziomie lokalnym. Aby zrealizować tę wizję, zalecamy pilne wdrożenie następujących działań na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym:

  • Na pierwszym miejscu zastosować sprawność energetyczną: Oszczędność energii należy promować w całym łańcuchu energetycznym – nie tylko w końcowym zużyciu energii, ale także w przetwarzaniu energii, zanim energia dotrze do odbiorców końcowych. Oprócz promowania pomp ciepła w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii elektrycznej do ogrzewania domów, należy wspierać wysokosprawną kogenerację, aby zmaksymalizować wykorzystanie całej energii cieplnej w miksie energetycznym, od źródeł konwencjonalnych po wodór, bioenergię, ciepło odpadowe, geotermię, odpady resztkowe i wiele innych. Kogeneracja znacznie zmniejsza straty energii i dlatego musi być preferowana w stosunku do mniej efektywnych, bardziej zanieczyszczających i droższych elektrowni cieplnych i kotłów przeznaczonych wyłącznie do produkcji ciepła.
  • Umożliwienie instalacji wytrzymałych i lokalnie zintegrowanych systemów energetycznych: promowanie zintegrowanych systemów energetycznych wykorzystujących kogenerację do elastycznego i efektywnego łączenia energii elektrycznej i ciepła, a także systemów gazowych na poziomie lokalnym, w pobliżu użytkowników końcowych. Kogeneracja musi być uznana i doceniona jako najczystszy sposób dostarczania niezawodnej energii tam, gdzie jest ona potrzebna, i musi wspierać integrację energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zdecentralizowana kogeneracja zainstalowana w systemach ciepłowniczych lub w budynkach uzupełni rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną (np. z pojazdów elektrycznych i pomp ciepła) i zwiększy wytrzymałość systemu. Elastyczną kogeneracją można dodatkowo umożliwić poprzez magazynowanie ciepła i digitalizację, aby optymalnie reagować na niedobór lub nadmiar energii z nieregularnych źródeł odnawialnych.
  • Promowanie zdolnej do konkurencji, bezpiecznej i czystej energii dla przemysłu: Dostępność czystych oraz efektywnych źródeł energii ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przemysłu w Europie i utrzymania jego zdolności konkurencyjnej. Ważne gałęzie przemysłu energochłonnego, takie jak przemysł chemiczny, produkcja tlenku glinu/aluminium, przemysł farmaceutyczny, produkcja celulozy i papieru, podstawowe przetwórstwo żywności, produkcja ceramiki i wiele innych, są uzależnione od kogeneracji w celu ciągłego dostarczania ciepła technologicznego. Wszelkie potencjalne zakłócenia tych procesów mogą mieć negatywny wpływ na łańcuch produkcyjny, powodując znaczne długoterminowe szkody dla gospodarki UE i zwiększając zależność UE od importu. Polityka energetyczna i klimatyczna UE musi zatem nadal umożliwiać efektywne wykorzystanie źródeł energii poprzez kogenerację.

W kontekście trwających dyskusji na temat programu Fit for 55 i REPowerEU zapewniamy o naszym zaangażowaniu w konstruktywny dialog z politikami UE i pozytywny wkład w krytyczną dyskusję na temat przyszłości europejskich systemów energetycznych.

Open Letter to European Commission