saperator-bg

Oczyszczalnie ścieków

Miejsca zastosowania

Oczyszczalnie ścieków są odpowiednim miejscem do zastosowania kogeneracji. W oczyszczalniach ścieków podczas procesu oczyszczania wody gromadzą się odpady organiczne, w wyniku których powstaje biogaz zawierający metan. Jednostki kogeneracyjne potrafią efektywnie spalać ten biogaz, co zapewnia produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu oczyszczalnie mogą wykorzystywać wytworzoną energię na własne potrzeby. Zwiększa to efektywność energetyczną eksploatacji, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, a odpady organiczne są skutecznie przetwarzane. Jednostki kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego i poprawiają wpływ eksploatacji na środowisko.