Kogenerační jednotky, spalující kalový plyn, hrají důležitou roli v čištění a energetickém využití odpadního kalu v čistírnách odpadních vod. Kalový plyn je vedlejším produktem anaerobního rozkladu organického kalu v těchto čistírnách. Kogenerační jednotky přeměňují tento plyn efektivně na elektřinu a teplo. Tímto způsobem se odpadní kal stává užitečným zdrojem energie, což zvyšuje energetickou efektivitu čistíren odpadních vod a snižuje náklady na jejich provoz. Kromě toho se tím také minimalizují emise skleníkových plynů.